Program lojalnościowy

Regulamin programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Społem znaczy razem”.

 2. Organizatorem programu jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Będzinie z siedzibą 42-500 Będzin, ul. Sączewskiego 27, wpisana do rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000164731.

 3. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie określone przez organizatora.

 4. Program prowadzony jest w sklepach organizatora objętych programem i oznaczonych logo programu. Załącznikiem do regulaminu jest lista placówek organizatora biorących udział w programie.

 

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

 

 1. Program – program lojalnościowy pod nazwą „Społem znaczy razem” prowadzony przez spółdzielnię.

 2. Sklepy – placówki oferujące towary lub usługi w ramach programu.

 3. Uczestnik – osoba, która ukończyła 18 lat bierze udział w programie.

 4. Konto uczestnika – indywidualne konto aplikacji programu, na którym są rejestrowane wszystkie transakcje, powodujących naliczanie lub odliczanie punktów gromadzonych przez uczestnika w ramach programu.

 5. Stan konta – liczba zgromadzonych przez uczestnika programu punktów.

 6. Karta klienta – karta programu „Społem znaczy razem”.

 7. Kod karty – kod EAN na karcie lojalnościowej, którego odczytanie przez system kasowy powoduje przypisanie numeru karty uczestnika do jego transakcji i naliczenie jego punktów na koncie uczestnika.

 8. Formularz rejestracyjny – formularz zawierający dane uczestnika oraz jego akces do programu.

 9. Punkty dodatkowe – punkty przyznawane dodatkowo, np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej.

 10. Partner – inny podmiot oferujący uczestnikom w ramach programu towary lub usługi na preferencyjnych warunkach, określonych w porozumieniu zawartym z organizatorem.

 11. Bon Społem – wydany przez organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie programu punkty, który uprawnia do bezgotówkowego nabycia w sklepach objętych programem towarów, których wartość odpowiada wartości nominalnej bonu.

 12. Nagroda dodatkowa – nagroda, która może zostać przyznana uczestnikowi przez organizatora w ramach dodatkowej promocji.

 13. Strona Programu – internetowa strona Programu, znajdująca się pod adresem www.bedzin.spolem.org.pl

 14. RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

 1. danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§ 3. Warunki udziału w Programie

 

 1. Uczestnikiem programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosiła akces uczestnictwa w programie i której wydano kartę klienta.

 2. Regulamin znajduje się w każdej uczestniczącej w programie placówce organizatora i okazywany jest na prośbę uczestnika, a także na stronie www.bedzin.spolem.org.pl

 3. Wszelkie dane dotyczące uczestnika oraz informacje przez niego przekazane traktowane będą przez organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie.

 4. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną /na adres poczty elektronicznej lub sms-em. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz.U.Nr 144, poz.1204/.

 5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.

 6. Karta klienta wydawana jest uczestnikom programu w sklepach organizatora, po złożeniu podpisu pod prawidłowo wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem zgłoszeniowym.

 7. Uczestnik programu może sprawdzić stan konta uczestnika poprzez stronę www.bedzin.spolem.org.pl, w sklepie wyznaczonym przez organizatora lub poprzez infolinię nr tel.: 32 267 49 49.

 8. Karta klienta jest własnością organizatora.

 

§ 4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu jest Organizator.

 2. Organizator wskazuje, że do realizacji umowy zawartej z Uczestnikiem Programu, której przedmiotem jest udział w Programie, niezbędne jest przetwarzanie przez Organizatora kategorii danych osobowych oznaczonych symbolem „*” (gwiazdki) w Formularzu rejestracyjnym.

 3. Dane osobowe Uczestnika Programu pobierane przez Organizatora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL ( a poprzez ten identyfikator- płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail (dalej: „Dane osobowe”).

 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:

  a) naliczanie punktów za wykonane zakupy;

  b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;

  c) dezaktywacja punktów, o których mowa w § 6 pkt. 7;

  d) dokonanie korekt na koncie Uczestnika;

  e) wymiana punktów na nagrody;

  f) przyznanie bonu upominkowego przez Organizatora.

 5. Podstawą prawna przetwarzania Danych osobowych przez organizatora, o których mowa w pkt. 3. powyżej, w celu, o którym mowa w pkt. 4. powyżej, jest wykonanie umowy, której strona jest Uczestnik Programu (art. 6. ust.1. Lit. B RODO).

 6. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do obsługi i dystrybucji nagród (np. usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi doradcze i prawnicze).

 7. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu, przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony wzajemnych roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązku prawnego.

 8. Każdy Uczestnik Programu ma prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich Danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych posiadanych przez Organizatora, ma prawo również do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeśli okaże się, że są nieprawidłowe. Każdy Uczestnik Programu może również wystąpić do Organizatora z żądaniem usunięcia swoich Danych Osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia danych.

 9. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO.

 10. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 11. Podanie Danych osobowych oznaczonych w Formularzu rejestracyjnym symbolem „*” (gwiazdki) jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a ich niepodanie skutkuje niemożliwością zawarcia umowy i korzystania z Programu. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować ograniczenie w dostępności do niektórych funkcjonalności w ramach Programu.

 

§ 5. Zgoda Uczestnika

 

 1. Dane osobowe Uczestnika Programu mogą być przetwarzane również w innych celach, w zależności od udzielonej przez Uczestnika zgody/ zgód. Za wyrażenie zgody uważa się zaznaczenie przez Uczestnika symbolem „x” okienka TAK przy wybranej zgodzie.

 2. Uczestnik Programu ma możliwość wyrażenia zgody na przekazywanie mu przez Organizatora informacji handlowych droga elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowej jest zgoda Uczestnika (art. 10. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2017.1219). Organizator może przetwarzać Dane osobowe Uczestnika w celu wskazanym w zdaniu poprzedzającym do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika.

 3. Uczestnik Programu może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych oraz danych o transakcjach i zakupach dokonywanych w trakcie trwania

 1. Programu, celu określenia przez Organizatora preferencji osobistych i zachowań Uczestnika (zasada i znaczenie), aby Organizator mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie). Uczestnik ma prawo nie podlegać decyzjom opierającym się zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu). Organizator może przetwarzać Dane osobowe oraz dane o transakcjach i zakupach Uczestnika, na podstawie wyrażonej przez Uczestnika i tylko do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika Programu.

 2. Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać każdą ze złożonych zgód. Cofnięcie którejkolwiek ze zgód ( na wysyłanie informacji handlowych oraz na profilowanie), nie powoduje utraty zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 3. Uczestnikowi przysługują odpowiednio uprawnienia wskazane w §

4., pkt 8.-10. powyżej.

 

§ 6. Zapisywanie transakcji, gromadzenie korzyści

 1. Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów lub usług w sklepach organizatora, uczestniczących w programie.

 2. Warunkiem naliczenia punktów jest okazanie karty klienta kasjerowi, sczytanie kodu karty klienta i zarejestrowanie w systemie kasowym.

 3. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje jeden punkt. Z programu wykluczone są zakupy tytoniu i wyrobów tytoniowych, zakupy biletów komunikacji miejskiej, „Moje doładowania”, „Moje rachunki”.

Za zgromadzone:

- 150 punktów przysługuje bon o wartości 10 zł.

 1. Rejestracja transakcji jest możliwa wyłącznie w chwili jej dokonania, natomiast aktualizacja stanu kont uczestników programu odbywać się będzie nie rzadziej niż co tydzień.

 2. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.

 3. W ramach konkurów oraz działań promocyjnych uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.

 4. Zgromadzone punkty zachowują ważność przez cały okres trwania programu.

 

§ 7. Wymiana punktów na Bony Społem

 

 1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na bony Społem, które uprawniają do bezgotówkowego zakupu towarów.

 2. W celu wymiany punktów na bon Społem, uczestnik po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów powinien dokonać zamówienia bonu poprzez stronę www.bedzin.spolem.org.pl lub zgłosić się do sklepu wyznaczonego przez organizatora.

 3. Bon Społem zostanie wydany uczestnikowi w sklepie wyznaczonym przez organizatora, po okazaniu karty klienta oraz innego dokumentu ze zdjęciem.

 4. Po odebraniu bonu Społem z konta uczestnika zostanie odjęta odpowiadająca wartości

 1. bonu ilość punktów.

 2. Bon ważny jest wyłącznie w sklepach organizatora w terminie do dnia określonego w bonie.

 3. Bon Społem posiada swój nominał, uprawnia on do dokonania zakupów bezgotówkowych lub do uzyskania rabatu w kwocie nominału za zakupy spośród towarów oferowanych w chwili realizacji bony w danym sklepie, bony nie podlegają wymianie na pieniądze. Dokonany zakup, od którego ma zostać naliczony rabat z tytułu realizacji bonu, musi być większy niż nominał bonu.

 4. Punkty gromadzone na koncie uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

 5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w sklepie wyznaczonym przez organizatora pocztą na adres organizatora lub za pomocą formularza na stronie www.bedzin.spolem.org.pl Reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 14 dni.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator powiadomi uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie www.bedzin.spolem.org.pl z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

 2. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć program. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu organizator powiadomi uczestników na trzy miesiące wcześniej na stronie www.bedzin.spolem.org.pl oraz w sklepach organizatora.

 3. W przypadku zakończenia programu wszyscy uczestnicy, którzy zgodnie z regulaminem nabyli prawo do bonu, powinni przeprowadzić procedurę nabycia bonu Społem zgodnie z § 5. w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia programu.

 4. W przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w programie uczestnik powinien złożyć taką deklarację na piśmie i dokonać zamówienia bonu Społem, jeśli nabył prawo do jego otrzymania.

 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.